Digitale enquête Fietsmeter

In Nederland wordt veel gefietst, voor dagelijkse verplaatsingen en als recreatie, door jong en door oud. Gemeenten voeren dan ook een actief fietsbeleid. Maar levert dat ook een goed fietsklimaat op?

Om gemeenten te helpen deze vraag te beantwoorden, heeft de Fietsersbond de Fietsmeter ontwikkeld. Met de fietsmeter wordt het gemeentelijke fietsklimaat op verschillende aspecten vanuit de positie van de fietser op basis van objectief meetbare gegevens onderzocht, geanalyseerd en vervolgens beoordeeld.

Daarmee krijgt de gemeente een betrouwbaar inzicht in de sterke en zwakke punten van het gemeentelijke fietsklimaat en hun eigen beleidsprestaties. Bovendien worden aanbevelingen gegeven voor verbeteringen: het advies. Zo kunnen de eigen sterkten worden benut en de zwakten worden verbeterd.

Door de fietsmeter in jaren vaker uit te voeren, kan het fietsklimaat in de tijd worden vergelijken. Daarbij krijg je antwoord op vragen als:
– Hebben de uitgevoerde projecten een positief effect op het fietsklimaat?
– Is de infrastructuur voor fietsers er op vooruitgegaan?
– Is de verkeersveiligheid toegenomen?
– Hoe staat het met het fietsgebruik in de gemeenten?
– Welke beleidsaspecten hebben (nog) meer aandacht nodig?

De Fietsmeter beoordeelt het gemeentelijke fietsklimaat op een viertal aspecten en vele onderliggende deelaspecten. Voor deze beoordeling wordt een aantal objectief meetbare gegevens verzameld en geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van landelijk databestanden, enquêtes onder gemeentelijke beleidsambtenaren, een praktijkmeting van de infrastructuur met gps en smartphones.

De digitale fietstevredenheidsenquête
Een belangrijk onderdeel van de fietsmeter is het fietstevredenheidsonderzoek. Dit is een digitale enquête, waarop we een minimale respons van 100 personen willen scoren. Om zo veel mogelijk respons te genereren zetten we verschillende middelen in:
– free publicity: huis aan huis, lokale nieuwssites, persbericht;
– Facebook, Google adds;
– flyeren (flyer reeds beschikbaar);
– social media;
– benaderen vo scholen.

De lokale afdeling van de Fietsersbond zal worden ingezet voor het flyeren en het benaderen van de scholen voortgezet onderwijs en waar mogelijk voor de andere marketingactiviteiten. Wij streven naar een zo breed en divers mogelijke response-doelgroep.

Indien nodig nemen we de digitale enquêtes af op straat en / of winkelcentra.

Het plan van aanpak kenmerkt zich door de nauwe samenwerking van de projectleider van het landelijk bureau met de actieve vrijwilligers. Daarnaast is er al vanaf het begin regelmatig overleg met de opdrachtgever. De gemeente kan op basis van de standaardvragen set, zelf nog aanvullende vragen formuleren. Om de onderzoeksgegevens later ook met andere gemeenten te kunnen vergelijken zal een kern aan vragen wel identiek blijven.

Inzet vrijwilligers
Een aantal actieve vrijwilligers van de Fietsersbond, zal ingezet worden om de digitale enquête te promoten en waar nodig op straat of op scholen m.b.v. een laptop af te nemen. De vrijwilligers kennen de lokale media, scholen, winkelcentra en bijv. ook de ouderenorganisaties. Voor de uitvoering van het project i.s.m. de vrijwilligers is een draaiboek opgesteld. In de bijlage is hieruit de checklist opgenomen. In overleg met de lokale vrijwilligers wordt vooraf bepaald, wie welke taak voor zijn rekening neemt. De algehele project coördinatie ligt bij de projectleider van het Landelijk Bureau.

Uitwerking
Op basis van de response op de enquête zal een rapportage opgesteld worden. Dit gebeurt door de beleidsmedewerker van het Landelijk Bureau.

Fasering
De opzet en uitwerking van het fietstevredenheidsonderzoek verloopt in een aantal fasen.

Offerte / plan van aanpak
In deze fase wordt met de gemeente en de lokale afdeling overleg gevoerd over de het plan van aanpak, de werkwijzen en de kosten van het onderzoek. Daar maakt dit plan van aanpak onderdeel van uit.

Aanpassen enquête
Na akkoord zal de standaard enquête worden doorgenomen met de gemeente. Aanvullende vragen kunnen worden toegevoegd. Ook is het mogelijk om de enquête te voorzien van een eigen logo of sjabloon.

Marketing enquête
Het betreft een digitale enquête. Met name d.m.v. persberichten in de lokale media zal de enquête bekend worden gemaakt. Daarnaast maken we gebruik van facebook en google advertenties en onze eigen netwerk om de enquête te promoten. Ook willen we het Staring college in Lochum benaderen om de enquête in te vullen. Mocht het nodig zijn, dan zullen we met onze vrijwilligers ook op straat en in winkelcentra mensen vragen om de digitale enquête in te vullen. Hier zullen we flyers uitdelen en mensen de mogelijkheid bieden om ter plekke m.b.v. een laptop de enquête in te vullen.

Analyse enquête
Na een periode van 4 weken zal de enquête worden afgesloten. De gegevens worden geanalyseerd. Wij gaan voor een respons van minstens 100. Mochten we dit niet halen, dan zullen we de marketing activiteiten intensiveren en indien noodzakelijk de periode verlengen.

Opstellen rapportage
Op basis van de analyse zal een rapportage worden opgesteld. Wat zeggen de resultaten ook in het licht van landelijke ontwikkelingen. De rapportage wordt opgesteld door de beleidsmedewerker van het Landelijk Bureau.

Presentatie en mediamoment
Naast de inhoudelijke impuls voor het fietsbeleid in de gemeente Midden Drenthe is het ook goed dat fietsbeleid meer aandacht krijgt onder de bevolking en de lokale politiek. Wij willen voor de presentatie en overhandiging van het rapport een media-moment creëren in Midden Drenthe. Voorafgaand zullen we geïnteresseerden via een persbericht informeren. Een en ander in nauwe samenwerking met de lokale afdeling. Waar mogelijk zullen we opvallende bevindingen uit het rapport belichten. De grondhouding ten aanzien van het fietsbeleid in de gemeente is positief. Positieve punten zullen we zeker benadrukken en verbeterpunten signaleren.

Neem contact op